Sverige har länge varit ett bondesamhälle och levt på sina grödor och lantbruk. Ända tills in på 60- och 70-talen var den svenska landsbygden blomstrande och försörjde en stor del av landet. men så kom EU och globaliseringen och detta är nu ett minne blott. Dock börjar vi sakta men säkert se en tillbakagång som kan förutspå Sveriges framtid. Men först tar vi en titt tillbaka i historien.

På medeltiden

Under medeltiden bodde de flesta svenskar i små byar ute på landsbygden. Eftersom städerna fortfarande var relativt små, kan vi inte tala om de miljonstäder som finns idag och en by för dig kan vara en stad på den tiden. Hursomhelst, de flesta människor som levde i landet på den tiden var bönder och detta gällde i hela Europa. Bönderna var livegna men genom en rad uppror som startade nere på kontinenten, fick de mer att säga till om. Det fanns ännu inte pengar i den utsträckningen, utan folk bytte varor med varandra. Under medeltiden började folkvandringarna och handelsresande att bidra med influenser och språket byttes ut mot utländska ord och nya varor kom in i länderna.

Industrialiseringen

I början av 1800-talet blev det svenska jordbruket mer effektivt tack vare skiftesreformerna där mindre jordbruk slogs ihop till större områden. Under mitten och slutet av 1800-talet började uppfinningarna att hopa sig och den tekniska utvecklingen gick framåt. Detta medförde att folk flyttade in i städerna och landsbygden började minska. Industrialiseringen var dock i behov av mycket trä, varpå sågverken hade mycket att göra. Detta kom att utökas till pappersindustri och stålindustrin och Sverige hade råvaror att bidra med till både det egna landet samt till andra europeiska länder.

Avfolkningen av landsbygden

Från 50-talet och framåt, har den svenska landsbygden sakta men säkert utarmats. Orsakerna var folkvandringar som var som störst under mitten av seklet, samt modernisering av jordbruket och omstruktureringar. På samma gång hyllades det gamla bondesamhället i filmer och böcker, trots att svenskarna vände det ryggen. Nu har globaliseringen gjort sitt och den svenska landsbygden börjar bli obefintlig. Men kanske håller pendeln på att vända?