Stockholms skärgård med sina 32 000 öar och skär är en populär plats att besöka året runt. Att ta en båt och spendera allt från några timmar till flera dagar på en skärgårdsö lockar inte bara svenskar utan mängder av utländska besökare och det frestar på miljön. Det är en svår balansgång. Miljön är av yttersta vikt för människan men man kan inte stänga ner eller begränsa antalet besök i skärgården.

Havet är ständigt närvarande i Stockholms skärgård och dess miljö påverkas av de utsläpp som fartygen resulterar i, fisket och spridningen av miljögifter. Den biologiska mångfalden störs och viktiga livsmiljöer påverkas negativt vilket i förlängningen påverkar havets produktion av livsmedel och andra ekosystemtjänster.

Det är inte bara turisten som påverkar miljön negativt. Många väljer idag att ha ett landställe i skärgården och bo mer centralt. Det är också påfrestande för miljön. Den snabba befolkningstillväxten i länet leder till ökad trafik, ökad efterfrågan på mark för bostäder och infrastruktur och ökade avloppsvolymer. Det påverkar miljön. Således måste stor hänsyn tas till mark och vatten för att ekosystemets tjänster ska finnas kvar och en hållbar, stark tillväxt är ett viktigt verktyg för att nå de uppsatta miljömålen.

Ovanstående kräver styrmedel och de olika miljökvalitetsmålen följs varje år upp. Den utredning som görs lämnas till regeringen som sedan sammanställer vad som har gjorts för att nå målen och det presenteras i budgetpropositionen. I dagsläget så har uppföljningarna resulterat i negativa resultat. Av de många mål som satts så är det bara ett som bedöms troligt att uppnås till år 2020 och det är “Naturlig försurning”.

Alla måste dra sitt strå till stacken. Det är inte bara byggherrarna som måste vara aktsamma om mark och vatten och tänka miljövänligt utan också de boende måste ta sitt ansvar. Med den ökade konsumtionen av varor och produkter som innehåller farliga ämnen så måste människan se över sitt agerande. Konsumera mindre och inte sprida giftiga kemikalier samt återvinna.